සජීවීව ගුවන්විදුලි ධර්මදේශනා ෴ රංගිරි ශ්‍රී ලංකා දිනපතා ප.ව. 8.00-9.00 | ලක් FM දිනපතා ප.ව. 6.45 සිට | ලක් හඩ දිනපතා ප.ව. 10.15-11.00 | නෙත් FM ධර්ම දක්ෂිණා සතියේ දිනවල ප.ව. 9.00-10.00 පහන් කන්ද සඳුදා ප.ව. 7.30-9.00 සංසාර ආරණ්‍ය සෙනසුරාදා ප.ව. 7.00-8.00 කැටවල හේමාලෝක හිමි | ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමියන්ගේ ගුවන්විදුලි ධර්මදේශනා නෙත් FM ඉරිදා ප.ව. 7.00-8.00 සඳුදා ප.ව. 7.30-8.30 | ලක් හඩ ඉරිදා - පෙ.ව. 8.00-9.00 | ශ්‍රී FM සෙනසුරාදා ප.ව. 10.00 |

විශාල වීමට රෑපය මත ක්ලික් කරන්න

පින්සිරි ගුවන් විදුලිය

 - අනුනට උපකාර කිරීමට කැපවූ ඇත්තන්ගේ සුහද අවකාශය….

ශ්‍රද්ධා Shraddha TV - PeoTV ඔස්සේ දිනපතා (5 a.m. - 11 p.m.)

Loading...

පුළුල් තිර ශ්‍රද්ධා රෑපවාහිනී සජීවි විකාශය

බොදු බැති ගී


ලොව පළමු පාලි ගීතය (The 1st Pali Song in the world)
free counters