සජීවීව ගුවන්විදුලි ධර්මදේශනා ෴ රංගිරි ශ්‍රී ලංකා දිනපතා ප.ව. 8.00-9.00 | ලක් FM දිනපතා ප.ව. 6.45 සිට | ලක් හඩ දිනපතා ප.ව. 10.15-11.00 | නෙත් FM ධර්ම දක්ෂිණා සතියේ දිනවල ප.ව. 9.00-10.00 පහන් කන්ද සඳුදා ප.ව. 7.30-9.00 සංසාර ආරණ්‍ය සෙනසුරාදා ප.ව. 7.00-8.00 කැටවල හේමාලෝක හිමි | ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමියන්ගේ ගුවන්විදුලි ධර්මදේශනා නෙත් FM ඉරිදා ප.ව. 7.00-8.00 සඳුදා ප.ව. 7.30-8.30 | ලක් හඩ ඉරිදා - පෙ.ව. 8.00-9.00 | ශ්‍රී FM සෙනසුරාදා ප.ව. 10.00 |

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා TV


රංගිරි රෑපවාහිනී පුළුල් තිර දර්ශන සඳහා යොමුව


prog-schedule

 සඳුදා
පෙ.ව. 05.00 විකාශණය ආරම්භය
පෙ.ව. 06.30 - 07.30 ධර්මදේශනාව
පෙ.ව. 08.00 - 08.30, සුව සෙවන - වෛද්‍ය සාකච්ඡාව
පෙ.ව. 09.00 - 09.30 කෘෂිකාර්මික වැඩසටහන
ප.ව. 06.00 - 06.30 සම්බුද්ධ වන්දනාව
ප.ව. 06.30 - 07.30 ධර්මදේශනාව 
ප.ව. 09.30 - 10.30 සසුන
ප.ව. 10.30 විකාශනයේ නිමාව
අඟහරුවාදා
පෙ.ව. 05.00 විකාශණය ආරම්භය
පෙ.ව. 06.30 - 07.30 ධර්මදේශනාව
පෙ.ව. 08.00 - 09.00 බිහිදොර-සාකච්ඡාව
පෙ.ව. 09.00 - 09.30 කෘෂිකාර්මික වැඩසටහන
ප.ව. 06.00 - 06.30 සම්බුද්ධ වන්දනාව
ප.ව. 06.30 - 07.30 ධර්මදේශනාව 
ප.ව. 10.00 - 10.30 සිංහල ගීත
ප.ව. 10.30 විකාශනයේ නිමාව
බදාදා
පෙ.ව. 05.00 විකාශණය ආරම්භය
පෙ.ව. 06.30.00 - 07.30.00 ධර්මදේශනාව
පෙ.ව. 08.00 - 08.30, සුව සෙවන - වෛද්‍ය සාකච්ඡාව
පෙ.ව. 09.00 - 09.30 කෘෂිකාර්මික වැඩසටහන
ප.ව. 06.00 - 06.30 සම්බුද්ධ වන්දනාව
ප.ව. 06.30 - 07.30 ධර්මදේශනාව 
ප.ව. 07.30 - 08.30 සසර ඉම
ප.ව. 09.00 - 10.00 බුද්ධි ප්‍රභා
ප.ව. 10.00 - 10.30 සිංහල ගීත
ප.ව. 10.30 විකාශනයේ නිමාව
බ්‍රහස්පතින්දා
පෙ.ව. 05.00 විකාශණය ආරම්භය
පෙ.ව. 06.30.00 - 07.30.00 ධර්මදේශනාව
පෙ.ව. 08.00 - 09.00 බිහිදොර-සාකච්ඡාව
පෙ.ව. 09.00 - 09.30 කෘෂිකාර්මික වැඩසටහන
ප.ව. 05.00 - 06.00 තාරුණ්‍යට දර්ශනයක්
ප.ව. 06.00 - 06.30 සම්බුද්ධ වන්දනාව
ප.ව. 06.30 - 07.30 ධර්මදේශනාව 
ප.ව. 08.30 - 09.00 සම්භාවනා
ප.ව. 09.00 - 9.30 රංගිරි රන්කෙත
ප.ව. 10.00 - 10.30 සිංහල ගීත
ප.ව. 10.30 විකාශනයේ නිමාව
සිකුරාදා
පෙ.ව. 05.00 විකාශණය ආරම්භය
පෙ.ව. 06.30.00 - 07.30.00 ධර්මදේශනාව
පෙ.ව. 08.00 - 09.00, සුව සෙවන - වෛද්‍ය සාකච්ඡාව
පෙ.ව. 09.00 - 09.30 කෘෂිකාර්මික වැඩසටහන
ප.ව. 06.00 - 06.30 සම්බුද්ධ වන්දනාව
ප.ව. 06.30 - 07.30 සසර ඉම
ප.ව. 07.30 - 08.30 රංගිරි රන්සර
ප.ව. 09.30 - 10.30 තෙවනි ඇස
ප.ව. 10.30 විකාශනයේ නිමාව
සෙනසුරාදා
පෙ.ව. 05.00 විකාශණය ආරම්භය
පෙ.ව. 06.30 - 07.30 ධර්මදේශනාව
පෙ.ව. 08.00 - 08.30 ටිකිරි සිනා මල් - ළමා වැඩසටහන
පෙ.ව. 11.00 - 12.00 සිත් යාය - සජීවී
ප.ව. 06.00 - 06.30 සම්බුද්ධ වන්දනාව
ප.ව. 06.30 - 07.30 ධර්මදේශනාව
ප.ව. 10.00 - 10.30 සිංහල ගීත
ප.ව. 10.30 විකාශනයේ නිමාව
ඉරිදා
පෙ.ව. 05.00 විකාශණය ආරම්භය
පෙ.ව. 06.30 - 07.30 ධර්මදේශනාව
පෙ.ව. 08.00 - 08.30, සුව සෙවන - වෛද්‍ය සාකච්ඡාව
පෙ.ව. 09.00 - 09.30 කෘෂිකාර්මික වැඩසටහන
ප.ව. 06.00 - 06.30 සම්බුද්ධ වන්දනාව
ප.ව. 07.30 - 08.30 අමර් ගීත් - හින්දි ගීත වැඩසටහන
ප.ව. 09.00 - 10.00 සදහම් දීපශිකා - ධර්ම සාකච්ඡාව
ප.ව. 10.30 විකාශනයේ නිමාව

බොදු බැති ගී


ලොව පළමු පාලි ගීතය (The 1st Pali Song in the world)
free counters