සජීවීව ගුවන්විදුලි ධර්මදේශනා ෴ රංගිරි ශ්‍රී ලංකා දිනපතා ප.ව. 8.00-9.00 | ලක් FM දිනපතා ප.ව. 6.45 සිට | ලක් හඩ දිනපතා ප.ව. 10.15-11.00 | නෙත් FM ධර්ම දක්ෂිණා සතියේ දිනවල ප.ව. 9.00-10.00 පහන් කන්ද සඳුදා ප.ව. 7.30-9.00 සංසාර ආරණ්‍ය සෙනසුරාදා ප.ව. 7.00-8.00 කැටවල හේමාලෝක හිමි | ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමියන්ගේ ගුවන්විදුලි ධර්මදේශනා නෙත් FM ඉරිදා ප.ව. 7.00-8.00 සඳුදා ප.ව. 7.30-8.30 | ලක් හඩ ඉරිදා - පෙ.ව. 8.00-9.00 | ශ්‍රී FM සෙනසුරාදා ප.ව. 10.00 |

රංගිරි ශ්‍රී ලංකා රේඩියෝprog-schedule

සඳුදා
පෙ.ව. 05.30 විකාශණය ආරම්භය
පෙ.ව. 06.15 උදෑසන ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
පෙ.ව. 08.00 පුවත්පත් පෙර දැක්ම 
පෙ.ව. 08.20 ප‍්‍රාදේශීය ප‍්‍රවෘත්ති
පෙ.ව. 08.30 - 10.30 රන්දියවර
ප.ව. 12.15 - 12.30 දිවා ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 01.00 - 02.00 දිවයුරු ගී 
ප.ව. 03.00 - 04.00 ශ‍්‍රාවක ප‍්‍රසාදිනී ගීත ඉල්ලීම් 
ප.ව. 04.00 - 05.00 සිරිලක් මවගේ දූරුවෝ ළමා වැඩසටහන 
ප.ව. 05.00 - 05.45 සැන්දෑග ගන්දෑල  
ප.ව. 06.15 - 06.30 සන්ධ්‍යා ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 06.30 - 07.05 සම්බුද්ධ වන්දනාව 
ප.ව. 07.30 - 08.00 රංගිරි කාව්‍ය මංජරී 
ප.ව. 08.00 - 09.00 පටිභා දහම් ගැටළු
ප.ව. 09.15 - 09.30 රාත‍්‍රී ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 10.30 සිට සර්ව රාත‍්‍රික පිරිත් දේශනය
 
අඟහරුවාදා
පෙ.ව. 05.30 විකාශණය ආරම්භය
පෙ.ව. 06.15 උදෑසන ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
පෙ.ව. 08.00 පුවත්පත් පෙර දැක්ම 
පෙ.ව. 07.00 තිත්ත උනත් ඇත්ත
පෙ.ව. 08.30 - 10.30 සසුන
ප.ව. 12.15 - 12.30 දිවා ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 01.00 - 02.00 දිවයුරු ගී 
ප.ව. 03.00 - 04.00 ශ‍්‍රාවක ප‍්‍රසාදිනී ගීත ඉල්ලීම් 
ප.ව. 04.00 - 05.00 සිරිලක් මවගේ දූරුවෝ ළමා වැඩසටහන 
ප.ව. 05.00 - 05.45 සැන්දෑග ගන්දෑල  
ප.ව. 06.15 - 06.30 සන්ධ්‍යා ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 06.30 - 07.05 සම්බුද්ධ වන්දනාව 
ප.ව. 07.30 - 08.00 විමන්සා - ජාතක කථා විමසුම
ප.ව. 08.00 - 09.00 ධර්මදේශනාව
ප.ව. 09.15 - 09.30 රාත‍්‍රී ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 10.30 සිට සර්ව රාත‍්‍රික පිරිත් දේශනය
 
බදාදා
පෙ.ව. 05.30 විකාශණය ආරම්භය
පෙ.ව. 06.15 උදෑසන ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
පෙ.ව. 08.00 පුවත්පත් පෙර දැක්ම 
පෙ.ව. 08.20 ප‍්‍රාදේශීය ප‍්‍රවෘත්ති
පෙ.ව. 08.30 - 10.30 සකලාංග
ප.ව. 12.15 - 12.30 දිවා ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 01.00 - 02.00 දිවයුරු ගී 
ප.ව. 02.00 - 03.00 ලලනා සංකල්පනා 
ප.ව. 03.00 - 04.00 ශ‍්‍රාවක ප‍්‍රසාදිනී ගීත ඉල්ලීම් 
ප.ව. 04.00 - 05.00 සිරිලක් මවගේ දූරුවෝ ළමා වැඩසටහන 
ප.ව. 05.00 - 05.45 සැන්දෑග ගන්දෑල  
ප.ව. 06.15 - 06.30 සන්ධ්‍යා ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 06.30 - 07.05 සම්බුද්ධ වන්දනාව 
ප.ව. 07.30 - 08.00 හෙළ ජන කවිය
ප.ව. 08.00 - 09.00 රංගිරි සදහම් දීපනී
ප.ව. 09.15 - 09.30 රාත‍්‍රී ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 10.30 සිට සර්ව රාත‍්‍රික පිරිත් දේශනය
 
බ්‍රහස්පතින්දා
පෙ.ව. 05.30 විකාශණය ආරම්භය
පෙ.ව. 06.15 උදෑසන ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
පෙ.ව. 08.00 පුවත්පත් පෙර දැක්ම 
පෙ.ව. 08.20 ප‍්‍රාදේශීය ප‍්‍රවෘත්ති
පෙ.ව. 08.30 - 10.30 ගුරුදා පිළිසඳර
ප.ව. 12.15 - 12.30 දිවා ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 01.00 - 02.00 දිවයුරු ගී 
ප.ව. 03.00 - 04.00 ශ‍්‍රාවක ප‍්‍රසාදිනී ගීත ඉල්ලීම් 
ප.ව. 04.00 - 05.00 සිරිලක් මවගේ දූරුවෝ ළමා වැඩසටහන 
ප.ව. 05.00 - 05.45 සැන්දෑග ගන්දෑල  
ප.ව. 06.15 - 06.30 සන්ධ්‍යා ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 06.30 - 07.05 සම්බුද්ධ වන්දනාව 
ප.ව. 07.30 - 08.00 ආරෝග්‍යා පරමාලාභා - බටහිර වෛද්‍ය සාකච්ඡාව
ප.ව. 08.00 - 09.00 ධර්මදේශනාව
ප.ව. 09.15 - 09.30 රාත‍්‍රී ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 10.30 සිට සර්ව රාත‍්‍රික පිරිත් දේශනය
 
සිකුරාදා
පෙ.ව. 05.30 විකාශණය ආරම්භය
පෙ.ව. 06.15 උදෑසන ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
පෙ.ව. 08.00 පුවත්පත් පෙර දැක්ම 
පෙ.ව. 08.20 ප‍්‍රාදේශීය ප‍්‍රවෘත්ති
පෙ.ව. 08.30 - 10.30  කිවිදා සුබස
ප.ව. 12.15 - 12.30 දිවා ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 01.00 - 02.00 දිවයුරු ගී 
ප.ව. 03.00 - 04.00 ශ‍්‍රාවක ප‍්‍රසාදිනී ගීත ඉල්ලීම් 
ප.ව. 04.00 - 05.00 සිරිලක් මවගේ දූරුවෝ ළමා වැඩසටහන 
ප.ව. 05.00 - 05.45 සැන්දෑග ගන්දෑල  
ප.ව. 06.15 - 06.30 සන්ධ්‍යා ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 06.30 - 07.05 සම්බුද්ධ වන්දනාව 
ප.ව. 07.05 - 08.00 ආදරණිය පාසල
ප.ව. 08.00 - 09.00 ධර්මදේශනාව
ප.ව. 09.15 - 09.30 රාත‍්‍රී ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 09.30 - 10.15 අමරණීය මතක සුව - ග‍්‍රැමෆොන් ගීතාවලිය
ප.ව. 10.30 සිට සර්ව රාත‍්‍රික පිරිත් දේශනය
 
සෙනසුරාදා
පෙ.ව. 05.30 විකාශණය ආරම්භය
පෙ.ව. 06.15 උදෑසන ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
පෙ.ව. 08.00 පුවත්පත් පෙර දැක්ම 
පෙ.ව. 08.20 ප‍්‍රාදේශීය ප‍්‍රවෘත්ති
පෙ.ව. 08.30 - 10.30 ශනිදා සංවාදය
ප.ව. 12.15 - 12.30 දිවා ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 02.00 - 03.00 පටිභා-නැවත ප‍්‍රචාරය
ප.ව. 03.00 - 04.00 ශ‍්‍රාවක ප‍්‍රසාදිනී ගීත ඉල්ලීම් 
ප.ව. 04.00 - 05.00 සිරිලක් මවගේ දූරුවෝ ළමා වැඩසටහන 
ප.ව. 05.00 - 05.45 සැන්දෑග ගන්දෑල  
ප.ව. 06.15 - 06.30 සන්ධ්‍යා ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 06.30 - 07.05 සම්බුද්ධ වන්දනාව 
ප.ව. 07.30 - 08.00 තුනැත්ත-කෘෂිකාර්මික වැඩසටහන වැඩසහටන 
ප.ව. 08.00 - 09.00 ධර්මදේශනාව
ප.ව. 09.15 - 09.30 රාත‍්‍රී ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 09.30 - 10.15 බක් මී විල්ලූව - චිත‍්‍රපට ගීත
ප.ව. 10.30 සිට සර්ව රාත‍්‍රික පිරිත් දේශනය
 
ඉරිදා
පෙ.ව. 05.30 විකාශණය ආරම්භය
පෙ.ව. 06.15 උදෑසන ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
පෙ.ව. 08.00 පුවත්පත් පෙර දැක්ම 
පෙ.ව. 08.20 ප‍්‍රාදේශීය ප‍්‍රවෘත්ති
පෙ.ව. 08.00 - 09.00 ධර්මදේශනාව
පෙ.ව. 09.00 - 10.30 කැඩපත
ප.ව. 12.15 - 12.30 දිවා ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 01.00 - 02.00 රංගිරි සදහම් දීපනී ( නැවත ප‍්‍රචාරය ) 
ප.ව. 02.00 - 03.00 ආරෝග්‍යා පරමාලාභා - දේශීය වෛද්‍ය සාකච්ඡාව
ප.ව. 04.00 - 05.00 සිරිලක් මවගේ දූරුවෝ ළමා වැඩසටහන 
ප.ව. 05.00 - 05.45 සැන්දෑග ගන්දෑල  
ප.ව. 06.15 - 06.30 සන්ධ්‍යා ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 06.30 - 07.05 සම්බුද්ධ වන්දනාව 
ප.ව. 07.30 - 08.00 විරුදු ගායනා
ප.ව. 08.00 - 09.00 ධර්මදේශනාව
ප.ව. 09.15 - 09.30 රාත‍්‍රී ප‍්‍රවෘත්ති ප‍්‍රකාශය
ප.ව. 09.30 - 10.15  මධුරසාංජලී  භාරත ගී
ප.ව. 10.30 සිට සර්ව රාත‍්‍රික පිරිත් දේශනය
 

බොදු බැති ගී


ලොව පළමු පාලි ගීතය (The 1st Pali Song in the world)
free counters