සජීවීව ගුවන්විදුලි ධර්මදේශනා ෴ රංගිරි ශ්‍රී ලංකා දිනපතා ප.ව. 8.00-9.00 | ලක් FM දිනපතා ප.ව. 6.45 සිට | ලක් හඩ දිනපතා ප.ව. 10.15-11.00 | නෙත් FM ධර්ම දක්ෂිණා සතියේ දිනවල ප.ව. 9.00-10.00 පහන් කන්ද සඳුදා ප.ව. 7.30-9.00 සංසාර ආරණ්‍ය සෙනසුරාදා ප.ව. 7.00-8.00 කැටවල හේමාලෝක හිමි | ගලිගමුවේ ඥාණදීප හිමියන්ගේ ගුවන්විදුලි ධර්මදේශනා නෙත් FM ඉරිදා ප.ව. 7.00-8.00 සඳුදා ප.ව. 7.30-8.30 | ලක් හඩ ඉරිදා - පෙ.ව. 8.00-9.00 | ශ්‍රී FM සෙනසුරාදා ප.ව. 10.00 |

සවනට සිසිල - ධර්ම සාකච්ඡා සහ ධර්මදේශනා


Windows Media PlayerQuickTimeRealPlayerWinamp
If this Dhamma radio does not start automatically, please send us an email.
  savanata_sisilasa@hotmail.com

  • දහම් සාකච්ඡා

සජීවි දහම් සාකච්ඡාව

If you like to join live sinhala dhamma discussion, pl add dundal27 as a skype contact, and come online on Sunday Brisbane time at  10:00 AM
මේ සඳහා ඔබත් සහභාගිවන්නට කැමතිනම් Skype තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ වන්න.
සවනට සිසිල  Skype Name =  dundal27 


සජීවි දහම් පාසල 
කාල සටහන

If you want your children to join English daham pasala add dundal27 as a skype contact, and come online on Saturday Brisbane time at 7:00 PM or Sunday Brisbane time at  8:30 AM  Pl send us an email.
savanata_sisilasa@hotmail.com
Live Discussions Schedule

Monday        - 8:00 pm    Sydney time - Sutta study 
Wednesday   - 8:00 pm    Sydney time - Sutta study 

Sunday          - 11:00 am   Sydney time - Sutta discussion
Sunday          - 8:00 pm     Sydney time - Europe discussion


For Time Convert
වේලාව ඔබ සිටින රට අනුව බලා ගැනීමට
savanatasisilasa is on Mixlr
.
අනුග්‍රහය- සවනට සිසිල

බොදු බැති ගී


ලොව පළමු පාලි ගීතය (The 1st Pali Song in the world)
free counters